วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
ปรัชญา (Philosophy)

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นปรัชญาของโรงเรียนว่า ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสส (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จะดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยเน้น " สถานศึกษาพัฒนาครูและผู้เรียนมุ่งสู่วิชาชีพ สถานศึกษาร่มรื่น ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "


พันธกิจของวิทยาลัย (Mission)

1. จัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขางาน
2. การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาอาชีพอิสระโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ ตรงตามสาขางานที่ได้ศึกษา
2. วิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
3. วิทยาลัยให้บริการชุมชนอีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงมีทักษะวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพอิสระโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านการวิจัยในชั้นเรียนและได้พัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


อัตลักษณ์

ความรู้คู่คุณธรรม


เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ คู่บริการ