วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

ข้อมูลงบประมาณ ตามแผนงานกิจกรรมนักศึกษา

ปีการศึกษา


ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน วันที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ประกันภายใน
วัน/เดือน/ปี มาตรฐาน ตังบ่งชี้
รวมงบประมาณประจำปี 0 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ :