วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

ข้อมูลจำนวนนักเรียน-นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559


ระดับ ปวช.

สาขาวิชา ห้อง ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ท / อ รวม ชาย หญิง ท / อ รวม ชาย หญิง ท / อ รวม ชาย หญิง ท / อ รวม
การบัญชี 1 3 14 0 17 2 21 0 23 2 26 0 28 7 61 0 68
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 12 19 0 31 10 20 0 30 21 21 0 42 43 60 0 103
ช่างยนต์ 4 24 0 0 24 22 1 0 23 0 0 0 0 46 1 0 47
ช่างยนต์ 3 27 0 0 27 27 1 0 28 36 0 0 36 90 1 0 91
ธุรกิจค้าปลีก 5 2 1 0 3 1 5 0 6 2 4 0 6 5 10 0 15
รวม 68 34 0 102 62 48 0 110 61 51 0 112 191 133 0 324

ระดับ ปวส.

สาขาวิชา ห้อง ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ท / อ รวม ชาย หญิง ท / อ รวม ชาย หญิง ท / อ รวม ชาย หญิง ท / อ รวม
การบัญชี 1 0 3 0 3 3 3 0 6 0 0 0 0 3 6 0 9
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 5 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 12
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เครื่องกล 2 14 0 0 14 6 0 0 6 0 0 0 0 20 0 0 20
รวม 19 10 0 29 9 3 0 12 0 0 0 0 28 13 0 41
ข้อมูล ณ วันที่ : 2017-09-06