วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

เอกสารดาวน์โหลดคำร้องต่างๆ

No รายการ ดาวน์โหลด
1 โครงการเครื่องไล่ลมเบรค(นายสินทวี สุขศรี,นายบัญชา ต่อมยิ้ม)

เอกสารดาวน์โหลดผลงาน/สื่อของนักศึกษา

No รายการ ดาวน์โหลด
1 สื่อ CAI
2 สื่อ CAI เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 ื่สื่อ CAI 2

เอกสารดาวน์โหลดรายงานประจำปีการศึกษา 2558

No รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานประจำปี 2558

เอกสารดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558

No รายการ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนา เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคงานเชื่อมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 1 แผนกช่างยนตร์สาขางานยานยนต์ (อาจารย์วิสุทธิ์ เหล่าธนาวรกุล)
2 การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยแบบฝึกพิมพ์สัมผัส (อาจารย์ปภาณ รังสิกรร๓ูมิ)
3 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2แผนกวิชางานยานยนต์ วิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ (อาจารย์อุดร แจ้งสว่าง)
4 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษาระดับปวช.2แผนกวิชาสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ (อาจารย์อัสนัย นวลไม้หอม)
5 การพัฒนาผลการเรียน เรื่อง การคานวณ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2 สาขางานการบัญชี ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อาจารย์วิลัยพร ถุนพุฒดม)
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) (อาจารย์แหลมทอง จันทสาร)
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการระบบเครือข่ายเบื้องต้น ของนักเรียนสาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง เครือข่ายท้องถิ่น LAN ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (อาจารย์ศิรพงษ์ แก้วแสนเมือง)
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพธุรกิจและบริการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานบัญชี โดยใช้กิจกรรมกลุ่มควบคู่กับการปฏิบัติจริง (อาจารย์ธิดา จันทรา)
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร(ปวช.)ชั้นปีที่ 1สาขางานยานยนต์ โดยใช้วิธีกิจกรรมแผ่นภาพควบคู่กับการใช้กลุ่มคำ (อาจารย์เหนือ สุขขี)
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา 2201-2414 ของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (อาจารย์ณิชาภา น้ำดอกไม้)
11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI โดยใช้สื่อการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI สาหรับนักศึกษาชั้นปวช.3 (อาจารย์วิรัชดา วรรณศรี)
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การจัดหาเงินทุนของบริษัท : การออกหุ้นกู้” วิชาการบัญชีบริษัทจากัด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ แผนกการบัญชี (อาจารย์วรางคณา หงษ์เวียงจันทร์)
13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “คำนวณจำกำไรสุทธิหลังหักโบนัส (โบนัสถือเป็นค่ำใช้จ่ำย)” วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ แผนกการบัญชี (อาจารย์กรวรรณ นามวงศ์)
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “พระพุทธประวัติ” (อาจารย์สาริศา แสนสำราญ)
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชาหลักการตลาด (อาจารย์ฐิติลักษณ์ พันธ์ศรี)
16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง“งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง” วิชาการบัญชีชั้นกลาง1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ แผนกการบัญชี (อาจารย์ชรินทิพย์ เลือดทหาร)
17 การพัฒนาผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ในเรื่อง Restaurant (Thai Menu) ในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 โดยใช้ “Mind Mapping Vocabulary” ทำให้มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (อาจารย์อุมาพร พงษ์วัฒนธรรม)
18 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R–134a Automotive air condition R-134a of operationtraining unit (อาจารย์ธนพัฒน์ สมสร้าง)
19 การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาพาณิชยกรรม (อาจารย์สามารถ นุชพุ่ม)
20 ขั้นตอนกระบวนการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี โดยใช้ “ทักษะการปฏิบัติและรายงานผลขั้นตอนการจัดทาในรูปแบบเล่มเอกสาร” ในรายวิชา การบัญชีกับคอมพิวเตอร์(อาจารย์ละเมียด โพธิ์แก้ว)
21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ด้วยวิธีการสอนแบบ กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน (อาจารย์มัลลิกา เห็มชัย)
22 รูปแบบวิจัยครู 2559
23 เรื่องการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 สาขาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อาจารย์บังอร เงินมูล)
24 เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะคณิตคิดเร็ว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อาจารย์ศราวุธ สวนหลวง)

เอกสารดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

No รายการ ดาวน์โหลด
1 การฝึกวิเคราะห์รายการค้าก่อนน าไปบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป และล าดับ และ ขั้นตอนการใช้งาน Compat - Account Flow โปรแกรมส าเร็จรูป ” Compat Account-s โดยใช้ “Account Flow(อาจารย์ละเมียด โพธิ์แก้ว)

เอกสารดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

No รายการ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นายปภาณ รังสิกรรพุม
2 การพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดสัมผัสแป้นพิมพ์ ของนักเรียน นางวิลัยพร ถุนพุฒดม
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย นางสาวเพิศพิศ รังสิกรรภูมิ
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน นางกวรรณ นามวงศ์
5 การพัฒนาผลสัมฤทธื์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ อ.เหนือ สุขี
6 การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ การหาชุประสิทธิ์ภาพของชุดฝึกการทำงาน นายธนพัฒน์ สมสร้าง
7 การวิจัยการฝึกรายการค้าน้ไปบันทึกลงโปรแกรมสำเร็จรูป นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว
8 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ อ.แหลมทอง จันทสาร
9 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเทคนิคการเชื่อม อ.วิศุทธิ์

เอกสารดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

No รายการ ดาวน์โหลด
1 ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลดอัตราค่าเทอม

No รายการ ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดแฟ้มสะสมผลงาน

No รายการ ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดโครงการ ปวช. ปีการศึกษา 2558

No รายการ ดาวน์โหลด
1 การจัดทำบัญชีร่วมค้าในกิจการก๋วยเตี๋ยวลุยสวน(นางสาวฐิติกานต์ วรรณดี,นางสาวนันทิดา ดาวัลย์)
2 การจัดทำบัญชีร่วมค้าในกิจการขนมปังปิ้ง (น.ส.ทัศนีย์กร จีนพิณ,น.ส.สุชาวลี กรณ์โคกกรวด,น.ส.พิจิตรา เชษฐา)
3 การจัดทำบัญชีร่วมค้าในกิจการผัดหมี่ (น.ส.อาภาพร ปานแดง,น.ส.อารีญา วรรณอ๊วก)
4 กิจการร่วมค้าการทำขนมจีนน้ำยา (น.ส.สุดารัตน์ สวัสดิ์ช่วย,น.ส.จินดารัตน์ แก่นนาคำ)
5 กิจการร่วมค้าขนมจีบ (น.ส.ธิมาวรรณ์ สวัสดิ์ช่วย,น.ส.จันทิมา นรสิงห์)
6 ครงการจัดทำบัญชีร่วมค้าในกิจการยำวุ้นเส้นมาม่า (น.ส.แอนนา พิมพา,น.ส.ปริยากร พรมสุริยา,น.ส.รังสิยา สีเขียว)
7 โครงการถอดเประกอบเครื่องจักรยานยนต์ 4 จังหวะ(นายปฐมพร ฤกษ์ดี,นายกิตติศักดิ์ ชาญเดช)
8 โครงการปั้มลมเอนกประสงค์(นายเอกรินทร์ นิยะดี,นายชาญณรงค์ แก้วใส)
9 โครงการป้ายสแกนสินค้าโค้ดข้าวกล่องอีซี่โก(นางสาวกัลยา เนียมแนม,นายนิติกาล ลานทอง)
10 โครงการพญาแล้งให้น้ำ(นายธีระชัย ใจโชติ,นายทวีศักดิ์ จันทร์ผ่อง,นายธนธรณ์ พิมพ์พา)
11 โครงการสื่อการสอนวิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (น.ส.ชินิษฐา บางทอง,น.ส.ดาวประกาย ขุนชัย,น.ส.แพรวนภา พูลอ้อย)
12 โครงการสื่อการสอนวิชากราฟิกส์ (น.ส.กัลยารัตน์ สีฆ้อง,น.ส.กัญญามล คำชา,น.ส.สิริลักษณ์ ศรีบัวรินทร์)
13 โครงการสื่อการสอนวิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (นายสงกรานต์ ยิ้มยินดี,นายธีระพงษ์ ถิ่นมะนาว,นายอานนท์ ภู่ปั่น)
14 โครงการสื่อการสอนวิชาการสร้างเว็บเพจ (นายธเนศ กองชนะ,นายเกรียงไกร อุยี่,นายสุขเกษม สังข์ประสิทธิ์)
15 โครงการสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (น.ส.สายธาร สมสิ้ว,น.ส.ประภัสรา กันศรี,นางสาวยุภาพร กองชนะ)
16 โครงการสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (น.ส.สุภาพร ทองสุข,น.ส.ปริยากร กันเกียว,น.ส.วรรณิสา ศิริ)
17 โครงการสื่อการสอนวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (นายณัฐวุฒิ เวียนสันเทียะ,นายศิวา ฟักเมฆ,นายธนา พาทอง)
18 โครงการสื่อการสอนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (นายวิชัย โป๊ะโดย,นายกฤษฎา มะโนน้อม,นายภูมัย รัศมี)
19 โครงการสื่อการสอนวิชาโปรแกรมประวลผลคำ (นายทรงกลด นาคคำ,นายมนัส ยิ้มยินดี,นายจตุรงค์ วงษ์สุวรรณ)
20 โครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องล่างรถยนต์(นายวิทยา แก้วมณี,นายศราวุฒิ มณฑา)
21 โครงการสื่อการเรียนการสอนแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(นายชัยรัตน์ บุญเรือง,นายพิชัย อัคมาตร์,นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว)
22 โครงการเครื่องตัดมัน(นายณัฐวัฒน์ สัจธรรม,นายพงศธร งามดังนาค,นายภานุเดช บุญวิเศษ)
23 โครงการเครื่องถอดสปริงวาล์ว(นายอิทธิพล เงินโฉม,นาบนันทิพัฒน์ โตประพันธ์)
24 โครงการเครื่องถอดหัวมันสำปะหลัง(นายพิพัฒน์ คำแก้ว,นายสุชิน จากสูงเนิน,นายประสิทธิ์ วงศ์บุตรดี)
25 โครงการเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก(นายรุ่งเรือง แก้วอ่ำ,นายพงษ์ศักดิ์ หงษาแก้ว,นายพิริยะพงษ์ กงกอง)
26 โครงการเครื่องอบมะขามพลังงานแสงอาทิตย์(รวมกลุ่ม 3/2)(นายกฤษณะ แก้วหลวง,นายกิตติคุณ อินเบ้า,นายสุนทร พรหมประเสริฐ)
27 โครงการเครื่องไล่ลมเบรค(นายสินทวี สุขศรี,นายบัญชา ต่อมยิ้ม)

เอกสารดาวน์โหลดโครงการ ปวช. ปีการศึกษา 2559

No รายการ ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดโครงการ ปวช. ปีการศึกษา 2560

No รายการ ดาวน์โหลด
1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์สาขางานยานยนต์
3 โครงการพัฒนาเว็ปไซส์สาขางานการบัญชี
4 โครงการวิชาชีพการบัญชผลิตและจำหน่ายดินสอแฟนซี
5 โครงการวิชาชีพบัญชีการผลิตและจำหน่ายสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพร
6 โครงการวิชาชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายพรมเช็คเท้าแฟนซี
7 โครงการวิชาชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายสบูสมุนไพร
8 โครงการวิชาชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายสเปย์ดับกลิ่นอับสมุนไพร
9 โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างจานจากมะกรูด
10 โครงการวิชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายกระเป๋าผ้าเพ้นลาย
11 โครงการสิงประดิษฐ์เครื่องย่างพลังงานแสงอาทิตย์
12 โครงการสิงประดิษฐ์แท่นสไลด์กล้วยแนวนอนแบบใบมีดอยู่กับที่
13 โครงการสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
14 โครงการสิ่งประดิษฐ์ต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
15 โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดเหล็ก
16 โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องพรวนดินติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
17 โครงการสื่อการสอนและเรียนรู้ PVI โช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
18 โครงการสื่อการสอนและเรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์
19 โครงการสื่อการสอนและเรียนรู้อุปกรณ์เกี่ยวกับสายเชื่อมต่อ
20 โครงการสื่อการเรียนการสอนวงจรไฟฟ้ารถยนต์
21 โครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องยนต์รถจักยานยต์ รุ่น Yamaha Mio 110
22 โครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องยนต์รถจักยานยนต์รุ่น Yamaha Fino 110
23 โครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ รุ่น Honda Click 110
24 โครงการสื่อการเรียนรู้(VAI)ใช้โปรแกรม Adobe PhotoshopCS6
25 โครงการสื่อการเรียนสอนวงจรไฟฟ้ารถยนต์
26 โครงการสื่อและการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์

เอกสารดาวน์โหลดโครงการ ปวส. ปีการศึกษา 2558

No รายการ ดาวน์โหลด
1 โครงการการจัดทำบัญชีร่วมค้ากิจการ Cooeefor all by K&O(นางสาวเบญญาภา ชักชวน,นางสาวเกวรินทร์ ทีไร)
2 โครงการกิจการร่วมค้าผลไม้สด(นางสาวพุทธมาศ ปั่นป่วน,นางสาวดรุณี ป้องศูนย์)
3 โครงการวีดีทัศน์แนะนำสาขาคอมพิวเตอร์(นายวรวุฒิ แพรภู่ทอง,นายพิษณุ ภิษุณี)
4 โครงการวีดีทัศน์แนะนำสาขาบัญชี(นางสาวน้ำผึ้ง สิงห์สถิตย์,นางสาวรัชนีกร ลุนสะแกวงษ์)
5 โครงการวีดีทัศน์แนะนำสาขายานยนต์(นางสาววัชรี สมทอง)
6 โครงการสื่อการเรียนเกี่ยวกับแผงวงจร การทำงานของแก๊ส DNGิ์(นายกิตติศักดิ์ จอลุย,นายวรพงษ์ ห้อยดอกหอม)
7 โครงการสื่อการเรียนเกี่ยวกับแผงวงจร การทำงานของแก๊ส LPG(นายกิตติพงษ์ แก้วอ่ำ,นายกิตติพงษ์ จอลุย)
8 โครงการเครื่องฉีดยาประหยัดน้ำ(นายเสน่ห์ โฮกกุล,นายวทัญญู นิ่มสมบัติ)

เอกสารดาวน์โหลดโครงการ ปวส. ปีการศึกษา 2560

No รายการ ดาวน์โหลด
1 โครงการวิชาชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายลิปปาล์มจากน้ำมันมะพร้าว
2 โครงการสิ่งประดิษฐ์รถเก็บหญ้าแบบนั่งขับ
3 โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดเหล็กโคร้ง
4 โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องตวัดเบ็ตอัตโนมัติ
5 โครงการสื่อการเรียนการสอนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
6 โครงการเว็บไซต์ขายสินค้ากิ๊ฟช็อบออนไลน์
7 โครงการเว็บไซต์ขายสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามออนไลน์
8 โครงการเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์
9 โครงการเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์
10 โครงการเว็ปไซต์ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
11 โครงการเว็ปไซต์ขายเสื้อผ้าผู้ชายออนไลน์

เอกสารดาวน์โหลดโครงการ ปีการศึกษา 2560

No รายการ ดาวน์โหลด
1 โครงการกิจกรรม Big cleaning day ปีการศึกษา 2560
2 โครงการกีฬาสี สำเภาเกมส์ ปีการศึกษา 2560
3 โครงการคืนสู่เหย้าราตรีฟ้า - ขาว ปีการศึกษา 2560
4 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560
5 โครงการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
6 โครงการธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560
7 โครงการประชุมผู้ปกครอง 2560
8 โครงการปลูกพืชผักสวนผสม 2560
9 โครงการผักปลอดสารพิษ 2560
10 โครงการวันอาสาฬบูชางดดื่มสุรา
11 โครงการวัยรุ่นวัยใส 2560
12 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560
13 โครงการเลือกตั้ง 2560
14 โครงการแข่งขันตะกร้อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
15 โครงการให้ความรู้การป้องกันและรับทราบสถานการณ์ติดเชื้อ เอชไอวี
16 โครงการไหว้ครู 2560