วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
           1. สาขางานบัญชี 
           2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
           3. สาขางานธุรกิจค้าปลีก 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 
           1. สาขางานยานยนต์ 


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
          1. สาขางานบัญชี 
          2. สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

          3. สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 
          1. สาขางานเทคนิคยานยนต์