วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์  สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
           1. สาขางานบัญชี 
           2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
           3. สาขางานธุรกิจค้าปลีก 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 
           1. สาขางานยานยนต์ 


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
          1. สาขางานบัญชี 
          2. สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 
          1. สาขางานเทคนิคยานยนต์